ProQuest博硕士论文全文数据库

    ProQuest博硕士论文全文数据库是国内唯一提供高质量国外学位论文的数据库,收录有15万

余篇国外优秀博硕士论文,其主要来自欧美国家2000余所知名大学,内容涵盖社会科学、哲学、

宗教、环境学、生物学、语言、文学、教育、信息和艺术、心理学、应用科学、健康科学、生物

学等多个学科。

    图书馆购买了200篇作为馆藏,通过资源共享可以下载2011年度的博硕士论文全文约5万篇,

目前开通了2万篇,后面会陆续开通剩余的3万篇。

    访问地址:http://pqdt.calis.edu.cn/


☺请勿恶意下载☺


						

 
 

                                                                                          回首页


本主页由兰州交通大学图书馆
自动化部制作维护
馆务咨询:0931-4938329